Rancher 中文文档 目录

最近在接触 Rancher 。还不习惯阅读英文文档,决定自己翻译一些官方文档:http://rancher.com/docs/rancher/latest/en/

2017-11-8更新:我打算弃坑了,看完前三章已经会的差不多了233333333333333后边的我就不更新了。

以下是这次翻译的目录:

 • 概述
 • 快速入门
 • 安装)
 • 升级(待翻译)
 • 主配置(待翻译)
 • 环境(待翻译)
 • 主机(待翻译)
 • 注册(待翻译)
 • 认证(待翻译)
 • service(待翻译)
 • cattle(待翻译)
 • k8s(待翻译)
 • mesos(待翻译)
 • swarm(待翻译)
 • windows(待翻译)
 • docker cli(待翻译)
 • catalog(待翻译)
 • rancher cli(待翻译)
 • api 文档(待翻译)
 • 其它(待翻译)

如果本文对你有帮助,欢迎投食

安装 mkfs.ntfs 安装包 简单做好中文排版 - 董福兴